Halko!  

Drodzy Klienci, poniżej prezentujemy regulamin („Regulamin”) sprzedaży naszych towarów („Towary”) oferowanych w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.chwilacbd.pl   („Sklep”) oraz świadczenia usług związanych ze sprzedażą drogą elektroniczną, w szczególności usługi newslettera („Newsletter”) i konta („Konto”). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, jak również z naszą Polityką prywatności przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Kupujących będących Konsumentami zgodnie z definicją zawartą poniżej. Kupujących będących przedsiębiorcami zapraszamy do indywidualnych rozmów prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży. Kupującemu będącemu przedsiębiorcą i dokonującemu zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego nie przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu. 

I. Sprzedający 

Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.chwilacbd.pl jest Salveo Health Support Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-807, przy ulicy Tarnopolskiej 69, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy wydział XIII, pod numerem KRS 0000871159, NIP 648-280-16-40, REGON 387587407, adres e-mail: halko@chwilacbd.pl, (w dalszej części „Sprzedający”). 


Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest również przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem:  www.chwilacbd.pl/kontakt 

II. Definicje 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosowane są poniższe terminy, mają one następujące znaczenie: 

 1. Konto – zindywidualizowana strona internetowa w ramach Sklepu internetowego, na której Klient, po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, może: składać zamówienia na Towary, aktywować lub dezaktywować Subskrypcje, przeglądać historię poprzednich zakupów, mieć dostęp do swoich danych osobowych oraz dokonywać ich zmiany; 
 2. Konsument – oznacza każdą osobę fizyczną, dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje ze Sprzedającym czynności prawnej związanej bezpośrednio z tą działalnością.  
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.); 
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;  
 6. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm); 
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie; 
 8. Towary – produkty dostępne w Sklepie internetowym, które są przedmiotem Umowy sprzedaży; 
 9. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy dostępny pod adresem www.chwilacbd.pl, w którym Klient może w szczególności składać zamówienia i który świadczy inne usługi oferowane przez Sprzedającego; 
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towarów; 
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Towarów w Sklepie internetowym przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego www.chwilacbd.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 
 12. Polityka prywatności – Polityka prywatności z dnia 18 marca 2021 r. dostępna pod adresem: www.chwilacbd.pl

III. Postanowienia ogólne  

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi, w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1), w dalszej części zwanym „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

IV. Profilowanie 

Na stronie www.chwilacbd.pl możemy stosować profilowanie, które polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych w celu oceny pewnych aspektów dotyczących naszych Klientów. Możemy stosować profilowanie do celów marketingowych. Dzięki temu możemy poznać Państwa preferencje dotyczące naszych produktów i móc stale dostosowywać naszą ofertę do Państwa potrzeb. Nie wywołuje to żadnych skutków prawnych w stosunku do Państwa jak również nie wpływa na Państwa sytuację.

W naszym sklepie nie są stosowane żadne inne zautomatyzowane decyzje indywidualne. Podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie jest dozwolone, gdy dana osoba udzieliła wyraźnej zgody (która może zostać wycofana w dowolnym momencie), jest dopuszczone prawem lub konieczne do zawarcia lub wykonania umowy. 

V. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tylko przez określony czas i jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje ta umowa, a po jej wygaśnięciu przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń oraz do wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów prawa podatkowego).

Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub realizacji naszych uzasadnionych interesów będą przechowywane tak długo, jak długo prawo zobowiązuje nas do ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą one być przechowywane do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu, gdy nie będą już potrzebne do realizacji celu, na który udzielono zgody. Po tym okresie Państwa dane będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia dla ewentualnych roszczeń. 

VI. Grupy odbiorców danych osobowych 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.chwilacbd.pl  prowadzonego przez Sprzedającego. 
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
 3. zasady korzystania ze Sklepu internetowego i usług elektronicznych dostępnych za jego pośrednictwem, w szczególności Konta oraz Newslettera; 
 4. zasady składania Zamówień w Sklepie internetowym drogą elektroniczną; 
 5. zasady zawierania Umów sprzedaży dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie internetowym; 
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem, że system informatyczny wykorzystywany przez Klienta spełnia poniższe minimalne wymagania techniczne: 
 7. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari lub Opera; 
 8. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); 
 9. włączona obsługa plików cookies. 
 10. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z połączeniem internetowym. 
 11. Sprzedający podejmie wszelkie czynności niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu , jednakże nie ponosi odpowiedzialności za czynniki zewnętrzne, niezależne od Sprzedającego, które czasowo lub na stałe utrudniają lub uniemożliwiają Klientom korzystanie ze Sklepu. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie Klienta do sieci internet a także za czynniki spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Klienta z wymogami technicznymi Sklepu określonymi powyżej. 
 12. Towary oferowane za pośrednictwem Sklepu mają charakter suplementu diety i nie są produktami leczniczymi. 
 13. Informacje o Towarach dostępne w Sklepie  i w kanałach społecznościowych Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, poglądowy i nie mogą być postrzegane jako informacje medyczne ani porada lekarska w indywidualnych sprawach. 
 14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Towarów, w szczególności związanych z przewlekłą chorobą lub długotrwałym stosowaniem leków przez Klienta, Sprzedający rekomenduje konsultację z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem któregokolwiek z Towarów. 
 15. Każda osoba korzystająca ze Sklepu może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu poprzez link umieszczony na stronie głównej www.chwilacbd.pl. Klienci mogą go również pobrać na dysk twardy swojego urządzenia końcowego i wydrukować. Materiały do pobrania są dostępne poprzez link w dolnej części strony. Plik z Regulaminem zapisano w formacie PDF, który można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader, dostępnego na stronie internetowej  https://www.adobe.com/pl/

IV. Zasady korzystania ze sklepu internetowego  

 1. Korzystać ze Sklepu i nabywać Towary może wyłącznie osoba posiadająca zdolność do zawarcia wiążącej umowy 
 2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku, gdy Klient: 
 3. podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 
 4. dopuścił się innego zachowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sprzedającego. 
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania wiadomości i danych w związku z usługami świadczonymi w Sklepie, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do poziomu zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki zapobiegające nieuprawnionemu gromadzeniu i nieuprawnionej modyfikacji danych osobowych przekazywanych online. 
 6. Klient zobowiązuje się w szczególności do: 
 7. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
 8. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu  niezamówionej informacji handlowej (spam), 
 9. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów, 
 10. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
 11. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
 12. Sprzedający korzysta z plików cookies na swojej stronie internetowej. Klient może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w przeglądarce internetowej Klienta. Informacje o plikach cookie zostały zawarte w Polityce Prywatności stanowiącej integralny składnik Regulaminu. 
 13. Serwis Sklepu Internetowego umożliwia również komunikację ze Sprzedającym. W tym celu niezbędne jest uzupełnienie odpowiednich pól w formularzu kontaktowym w zakładce Kontakt i kliknięcie przycisku „WYŚLIJ”. 

V. Konto

 1. Klient może utworzyć Konto na stronie internetowej Sklepu. Utworzenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, ale może być niezbędne w sytuacji, gdy Klient chce uzyskać dostęp do niektórych treści Sklepu, w szczególności do Zamówień realizowanych w formie Subskrypcji. 
 2. W ramach Konta Klient ma możliwość sprawdzenia i poprawienia swoich danych osobowych, śledzenia historii zamówień oraz składania i wycofywania zamówień na Towary w formie Subskrypcji. 
 3. W celu założenia Konta Klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.chwilacbd.pl i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego, klikając na przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. Przed założeniem Konta Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zaakceptować oba dokumenty. 
 4. Rejestracji konta Klient może dokonać także przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym zaznaczając w formularzu zamówienia pole „Stworzyć konto?”. 
 5. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego do Sprzedającego, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający założenie Konta, w którym potwierdzone są wszystkie istotne informacje dotyczące Konta. 
 6. Sprzedający udostępnia Klientowi możliwość zresetowania hasła do Konta (np. w przypadku jego zagubienia lub utraty). 
 7. Umowę o świadczenie usługi Konta Klienta drogą elektroniczną uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego, o którym mowa powyżej. 
 8. Klient może w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny usunąć swoje Konto przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres halko@chwilacbd.pl  
 9. Sprzedający może w dowolnym momencie wyłączyć Konto, jeżeli dojdzie do przekonania, że Klient nie stosuje się do któregokolwiek z postanowień Regulaminu.  
 10. Sprzedający ma prawo do usunięcia Konta, w tym usunięcia wszystkich danych na nim zawartych, w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu, za uprzednim powiadomieniem Klienta lub bez powiadomienia. 

VI. Zawarcie umowy sprzedaży 

 1. Do złożenia Zamówienia w Sklepie i zawarcia Umowy sprzedaży konieczne jest wybranie Towaru z aktualnej oferty Sprzedającego. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie linka do danego Produktu, określenia ilości nabywanych Towarów a następnie przycisku „KUPUJĘ”. Po kliknięciu przycisku „ZAMÓWIENIE” lub ikony Koszyka w górnej części ekranu zostanie zaprezentowane podsumowanie wybranych Towarów.  
 2. Sposób zakupu Towarów w ramach Subskrypcji został opisany w punkcie IX. Regulaminu.  
 3. Po wybraniu wszystkich Towarów należy starannie wprowadzić dane osobowe i adres dostawy zgodnie z nazwami pól po lewej stronie formularza zamówienia lub, w przypadku posiadania Konta, zalogować się do niego, w celu wykorzystania wcześniej zapisanych danych. Do zakupu Produktów w ramach Subskrypcji wymagana jest rejestracja Konta. 
 4. W przypadku zamówienia dostawy Towarów na adres inny, niż wskazany w formularzu zamówienia należy zaznaczyć pole „WYSŁAĆ NA INNY ADRES?” w dolnej części formularza i wpisać odpowiedni adres dostawy. W przypadku niezaznaczenia tego pola Zamówienie zostanie dostarczone na adres wskazany w formularzu zamówienia. 
 5. W polu „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)”, Klient ma możliwość przekazania dodatkowych uwag do Zamówienia, np. informacji związanych z dostarczeniem przesyłki. 
 6. Po prawej stronie formularza zamówienia znajduje się podsumowanie wszystkich zamawianych Towarów z wyszczególnieniem ich nazwy, ceny i ilości oraz całkowitej ceny za Towary (w polu „KWOTA”). 
 7. Klient posiadający kod rabatowy w celu jego wykorzystania przy Zamówieniu powinien kliknąć w pole „+ WPROWADŹ KOD RABATOWY”, wprowadzić kod oraz kliknąć w pole „ZASTOSUJ KUPON”. W przypadku wpisania ważnego kodu rabatowego, kwota odpowiadająca jego wysokości zostanie odjęta od końcowej ceny sprzedaży Towarów.  
 8. Następnie należy wybrać sposób wysyłki Towarów, dokonując wyboru jednej z oferowanych przez Sprzedającego opcji. Każdemu ze sposobów dostawy odpowiada przypisana do niego cena wskazana w formularzu, która zostanie dodana do ceny sprzedaży Towarów. 
 9. Ostateczna cena płatna przez Klienta obejmująca cenę sprzedaży Towarów oraz koszt dostawy jest wskazana w polu „SUMA”. 
 10. Uzupełnienie wszystkich pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem gwiazdki jest konieczne dla skutecznego złożenia Zamówienia przez Klienta. 
 11. Przed złożeniem Zamówienia należy przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 12. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” stanowi ostateczne potwierdzenie Zamówienia, a wprowadzone dane wraz z wybranymi opcjami nie będą już podlegały modyfikacji. 
 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z jej postanowieniami oraz postanowieniami Regulaminu. 
 14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.  
 15. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 
 16. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, a jej postanowienia są zgodne z Zamówieniem i Regulaminem. 

VII. Dostawa  

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie realizowana na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia zgodnie z pkt VI. powyżej. 
 2. Koszt dostawy zostanie wskazany w momencie składania Zamówienia. 
 3. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych od daty wysłania przez Klienta Zamówienia i dokonania płatności (za wyjątkiem wyboru sposobu dostawy „Kurier za pobraniem”). 
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT/paragonu fiskalnego/potwierdzenia transakcji. 

 

VIII. Ceny i sposoby płatności  

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PL) i zawierają podatek VAT (z wyszczególnieniem stawki), ale nie obejmują kosztów dostawy, które są płatne dodatkowo i są wyszczególnione w toku transakcji. 
 2. Klient ma możliwość zapłacenia ceny: 
 3. gotówką, poprzez przekazanie kurierowi dostarczającemu Towary kwoty wskazanej w polu „SUMA” w formularzu zamówienia (przy wyborze opcji dostawy „Kurier za pobraniem”), 
 4. za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online PayU (przy wyborze opcji dostawy „Kurier” oraz „Paczkomaty”), za wyjątkiem płatności za Subskrypcję. W tym przypadku płatność jest możliwa wyłącznie kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem serwisu PayU. 
 5. Dane kart płatniczych podane przez Klienta w celu uiszczenia płatności za Towary są przechowywane i przetwarzane przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186. 
 6. PayU S.A., pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty) umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy. 
 7. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego jest zapłacenie przez Klienta pełnej kwoty wynikającej z Zamówienia wraz z kosztami dostawy. 

 

IX. Prawo do odstąpienia od umowy  

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny. 
 2. Termin odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru. 
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną, pisząc na adres halko@chwilacbd.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być również złożone w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Regulaminu. 
 4. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że Klient prześle informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu na odstąpienie. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dotarło do Sprzedającego. 
 6. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych metod płatności, które Klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie postanowi inaczej; w żadnym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 
 7. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. W celu dotrzymania wyznaczonego terminu wystarczy nadać Towar przed jego upływem. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 8. Klient ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedającego za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich przez Klienta w sposób nieodpowiedni, sprzeczny z ich przeznaczeniem. W szczególności dotyczy to rozcieńczenia Towaru, wymieszania go z inną substancją lub zanieczyszczenia go w inny istotny sposób. 

X. Reklamacje dotyczące towarów 

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru, który jest zgodny z Umową sprzedaży i wolny od wad fizycznych oraz prawnych. 
 2. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie i na zasadach określonych z Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. 
 3. Jeżeli Konsument twierdzi, że którykolwiek z dostarczonych Produktów jest wadliwy, ma prawo do złożenia reklamacji. 
 4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych przez prawo lub na podstawie Regulaminu należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres  halko@chwilacbd.pl. Sprzedający zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości zawierającej reklamację Konsumenta. 
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może, z zastrzeżeniem i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 
 6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.  
 7. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeśli okaże się to niemożliwe poinformuje Konsumenta w tym terminie, kiedy reklama zostanie rozpatrzona. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 8. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedającego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedającego lub Produkt zostanie odebrany od Kupującego przez kuriera działającego na zlecenie Sprzedającego, po dokonaniu niezbędnych ustaleń przez strony w tym zakresie 

XI. Skargi dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną  

 1. Sprzedający podejmuje działania służące zapewnieniu w pełni prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich potwierdzonych nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów. 
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub zakłóceniach w funkcjonowaniu strony internetowej Sklepu internetowego. 
 3. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu powinny być zgłaszane przez Klienta pocztą elektroniczną na adres:  halko@chwilacbd.pl  
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu.  
 5. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni, a jeżeli okaże się to niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

XII. Regulamin newslettera 

 1. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu na stronie internetowej www.chwilacbd.pl w celach marketingowych Sprzedającego, w tym w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną (np. w formie Newslettera) lub telefonicznie, Klientowi świadczona będzie usługa polegająca na okresowym przesyłaniu informacji w formie listu elektronicznego (e- mail), zwana dalej „Newsletterem”, na adres e-mail podany przez Klienta. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie, na czas nieokreślony.  
 2. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktowej Sprzedającego, nowościach, aktualnych promocjach i konkursach oraz inne informacje o Sprzedającym i jego produktach, w tym opinie, materiały prasowe, linki do zaprzyjaźnionych stron internetowych. 
 3. Klient może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany wcześniej adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z tej usługi poprzez przesłanie do Sprzedającego odpowiedniego wniosku na adres e-mail halko@chwilacbd.pl.  
 4. Reklamacje związane z usługą Newslettera należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: halko@chwilacbd.pl.  
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Klienta, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania i jego uzasadnienie oraz podpis osoby składającej reklamację. 
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Sprzedającego. Sprzedający niezwłocznie powiadomi składającego reklamację o decyzji w sprawie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. 

XIII. Przetwarzanie danych osobowych  

Dane osobowe udostępnione przez Klienta w Sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie ze wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 119, s. 1, z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności z dnia dostępnej na stronie www.chwilacbd.pl która jest integralną częścią Regulaminu. 

XIV. Postanowienia końcowe  

 1. Umowy sprzedaży zawierane na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 2. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. Więcej informacji znajdują się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php 
 3. Wszelkie spory powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem rozpatrują wyłącznie sądy polskie. 
 4. Wszelkie Prawa własności intelektualnej do Produktów należą do Sprzedającego lub jego licencjodawców. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. 
 5. Wyłączne prawo do treści udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu internetowego, znaki towarowe Sprzedającego, ich elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych są własnością Sprzedającego lub jego licencjodawców i podlegają odpowiedniej ochronie. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. 
 7. Sprzedający zachowuje prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie informując o tym Klientów z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. 
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2021 r.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Oblicz koszty wysyłki
   Zaakceptuj kupon rabatowy